7 октомври 2021 г

Конференцията ще проведе в няколко паралелни сесии в хибриден формат поради въведените ограничения от Министерство на здравеопазването !

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Възможносити и предизвикателства пред логистиката и веригите на доставки

Модератор: доц. д-р Мария Воденичарова, катедра „Логистика и вериги на доставките“

 

14.00-14.10    Развитие на обучението по логистика и УВД в България

                        Проф. д-р Мирослава Раковска, УНСС,  катедра „Логистика и вериги на доставките“

                        Доц. д-р Иванка Корбанколева, УНСС,  катедра „Логистика и вериги на доставките“

14.10-14.20    Модел за подобряване на социалните резултати на доставчиците на логистични услуги, чрез повишаване на културата на логистичното обслужване

                      Проф. д.н., Ваня Банабакова, НВУ "Васил Левски", Катедра „Логистика на сигурността“

14.20-14.30    Предизвикателства пред финансовата логистика в областта на началното и средно образование

                      Доц. д-р Боряна Върбанова, НВУ "Васил Левски", Катедра „Логистика на сигурността“

14.30-14.40    Различия в практиките при подготовката на поръчки в складовете в българските предприятия

                       Доц. д-р Николай Драгомиров, УНСС,  катедра „Логистика и вериги на доставките“

14.40-14.50    Омниканалната интеграция и асортиментното предлагане

                      Доц. д-р Симеонка Петрова, Стопанска академия "Д. А. Ценов" – Свищов, Катедра „Търговски бизнес“

14.50-15.00    Приложение на устойчиви практики при опаковането в склада

                      Гл. ас. д-р Лиляна Михова, УНСС,  Катедра „Логистика и вериги на доставките“

15.00-15.10    Състояние и тенденции в развитието на доставките в „последната миля“ в света

                      Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов, УНСС,  Катедра „Логистика и вериги на доставките“

15.10-15.20    Сравнителен анализ на приложимите практики при достъпа до професията „Ръководител транспортна дейност“ в Европа

                      Ас. д-р Петя Филева, УНСС, Катедра „Логистика и вериги на доставки“

15.20-15.30    Развитие на логистичните услуги при електронната търговия

                        Доц. д-р Венцислав Перков, Стопанска академия "Д. А. Ценов", Катедра „Търговски бизнес“

15.30-15.40    Модел за оценка влиянието на хората върху организационната култура във веригата за доставки

                        Доц. д-р Георги Кондев, ХТМУ, Катедра „Икономика и стопанско управление“

15.40-15.50    Възможности за класифициране на номенклатурата на стоково-материалните запаси по два критерия

                       Доц. д-р Танка Милкова, ИУ-Варна, Катедра „Статистика и приложна математика“

15.50-16.00    Пазарът на електрически автомобили – състояние, проблеми и тенденции

                       Доц. д-р Донка Желязкова, ИУ-Варна, Катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“

16.00-16.15    Дискусия

 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Ефективно функциониране и тенденции при веригите на доставки

Модератор: Доц. д-р Николай Драгомиров, катедра „Логистика и вериги на доставките“

 

16.30-16.40       Управление на качеството във веригата на доставките при 3PL организациите

                          Доц. д-р Мария Воденичарова, Катедра „Логистика и вериги на доставките“

                          Калоян Банков – студент - Катедра „Логистика и вериги на доставките“

16.40-16.50       Предизвикателства и възможности за усъвършенстване на верига на доставки при следпродажбеното обслужване на нови продукти

                          Юлия Генова,  УНСС, докторант, Катедра „Логистика и вериги на доставките“

16.50-17.00       Глобални и регионални рискове във веригите на доставки

                          Катя Христова,  УНСС, докторант, Катедра „Логистика и вериги на доставките“

17.00-17.10       Тенденции в използването на информационни технологии в дистрибуцията на потребителски стоки

                          Ани Метиева, УНСС, докторант, Катедра „Логистика и вериги на доставките“

17.10-17.20       Дискусия

17.20- 17.30     Закриване на конференцията.

Заявете своето участие в Конференцията сега!